Revize a zákony   §


Kdo vlastně ze zákona a za co zodpovídá ?
S ohledem na nedokonalé povědomí veřejnosti o právní odpovědnosti subjektů za bezpečnost elektrických zařízení vyjmenujme nyní přehledně, kdo se a jak na zodpovědnosti podílí :

1.Subjekty, které jsou povinny revize zajistit :

Provozovatelé – zodpovídají za udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.)
Zhotovitelé – jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací
Výrobci – jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky
Zaměstnavatelé – zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik podle zákoníku práce

2.Subjekt revize fyzicky provádějící :

Revizní technik – neodpovídá za skutečnost, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu objektu nebo zařízení provedena. Ručí ale svojí odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly, k níž byl smluvně pověřen některým z výše uvedených subjektů
Při zanedbání výše uvedených povinností pak vstupuje do akce sankční řízení, plynoucí z kompetencí orgánů státní správy, uvedených v příslušných zákonech, a dnes také nově přijatý zákon o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.).
Zde lze uvést zejména tyto citace trestního zákoníku :
§180 (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí a nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
§180 (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán
1.způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt
2.spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost  vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c)způsobí-li takovým činem značnou škodu.
§180 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
1.škodu velkého rozsahu, nebo
2.těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
§180 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.


3.Technická dokumentace - zákony a normy ČSN
Technická dokumentace - Elektroinstalace, elektrický spotřebič patří do vyhrazených elektrických technických zařízení (Vyhláška č. 73/2010 Sb.) , ale hodně lidí to vůbec neví. Jak jsem zjistil z praxe, tak z velké většiny chybí u všech staveb co vlastní  fyzické osoby (rodinné domy, byty, malé soukromé provozovny)  techniká dokumentace. Z pohledu revizního technika, který se řídí hlavně normami, uvádím výčet některých norem, které řeší "dokumentaci", jako jeden ze základních podkladů pro provedení jakékoliv revize elektrického zařízení nebo instalace.

Související zákony a normy ČSN

Stavební zákon č.183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
ČSN 07 0703,      čl. 12      (dokumentace)
ČSN 33 1310 ed. 2,   čl. 5.1      (dokumentace)
ČSN 33 1500,      čl. 4.1      (podklady k vr)
ČSN 33 1500,      čl. 4.2      (podklady k pr)
ČSN 33 2000-1 ed. 2,   čl. 132.13   (dokumentace)
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3,   čl. 514.5   (schémata)
ČSN 33 2000-6,      čl. 62.1.2/N   (podklady)
ČSN 33 3210,      čl. 1.2      (dokumentace)
ČSN 33 3210,      čl. 7.1      (dokumentace)
ČSN EN 50110-1 ed. 2,   čl. 4.7      (dokumentace)

Stavební zákon č.183/2006 sb.
§.125 - Dokumentace skutečného provedení stavby. 
1) Vlastník stavby je povinen uschovat po celou dobu stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

§.152- Stavebník.
2) Stavebník je povinen pro účely pro projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje -li  zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.

František Doležel
Opravy a instalace elektro

(na zařízeních do 1000 V v objektech třídy A)

Dostupná legislativa


Zákon č. 458/2000 Sb.
Zákon č. 251/2005 Sb.
Vyhláška č. 73/2010 Sb
Zákon č.183/2006 Sb